Projekt Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Nowy projekt ustawy dotycząxy dystrybucji ubezpieczeń został wstępnie przyjęty przez Rade Ministrów. Projekt przewiduje zastosowanie przepisów, które mają na celu zwiększenie ochrony klientów ubezpieczeń, którzy zawierają umowy dzięki nałożeniu na towarzystwa ubezpieczeniowe i agentów/brokerów dodatkowych obowiązków informacyjnych.

Na początku należy zauważyć że nowa ustawa ma wejść w życie i zacząć obowiązywać od 23 lutego 2018 r. Od tego dnia zastąpi ona dotychczasowaą ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Projekt tej ustawy wprowadza do polskiego systemu prawnego przepisy sprzecyzowane przez dyrektywę unii europejskiej dotyczacej dystrybucji ubezpieczeń (tzw. dyrektywa IDD), zaostrza i doprecyzowuje wymagania jakie są stawiane dystrybutorom ubezpieczeń.

Z komunikatu prasowego wynika,  że „w projekcie znajdują się zapisy zwiększające zabezpieczenia klienta, który zawiera umowę zakupu polisy ubezpieczeniowej. Zabezpieczeniem są np. przepisy, które dotyczą obowiązków jakie pośrednik ubezpieczeniowy musi dokonać informując dokładnie o zakupowanym produkcie. W pierwszej kolejności klient będzie otrzymywał wszystkie informacje o polisie ubezpieczeniowej jakiej ma zakupić oraz o dystrybutorze ubezpieczeniowym. Dodatkowo,w ustawie znajduje się zapis dotyczący rzetelnego i profesjonalnego postępowania przy ofertowaniu, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów”.

Projekt ustawy reguluje kwestie informowania przez sprzedawców ubezpieczeń rodzaju ich wynagrodzenia - prowizji, stałej pensji np. czy wynagrodzenie jest opłacone przez klienta, czy w formie prowizji czyli takiej jaka jest uwzględniona w wartości składki ubezpieczeniowej,  czy inny dowolny typ otrzymanego wynagrodzenia. Agent, który oferuje ubezpieczenie dodatkowe będzie zobligowany do określenia swojego statusu, tzn. czy jest agentem wyłącznym danego ubezpieczyciela czy multiagentem ktory może oferować wielu dostawców ubezpieczeniowych.

Agenci ubezpieczeniowyi, Towrzystwa Ubezpieczeń i Brokerzy Ubezpieczeniowi będą zobligowali do informowania swoich klientów o wartośaci wskaźnika wielkości swoich kosztów ponoszonych na dystrybucję oraz wskaźnika kosztów jaki potrścają na prowizję związaną z ofertowaną polisą ubezpieczeniową. Ten obowiązek będzie dotyczył tylko umów związanych z ubezpieczeniem na życie o typie inwestycyjnym.

Procedowany projekt ustawy utrzymuje stały podział dystrybutorów ubezpieczeniowych na: brokerów i agentów ubezpieczeniowych – z dodatkowym zastrzeżeniem niemożliwości łączenia tych funkcji ze sobą.


Skomentuj, zadaj pytanie:
Komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.

W tym artykule: ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, dyrektywa IDD, prawo, ubezpieczenia, agenci.